Please Wait.....
ตัวอย่างวีดีโอชั้นเรียน :
[ 1 ]
ตารางเรียน วีดีโอชั้นเรียน
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4092405 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
วันพุธ เวลา 10:30 - 13:00 ห้อง : 105
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4121101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์- 2(1-2-0)
วันอังคาร เวลา 10:00 - 12:00 ห้อง : 103
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4121104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วันอังคาร เวลา 08:00 - 12:00 ห้อง : 105
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4121104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วันจันทร์ เวลา 08:00 - 12:00 ห้อง : 105
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4121104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วันอังคาร เวลา 08:00 - 10:30 ห้อง : 103
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4125201 การสร้างคอมไพล์เลอร์ขั้นสูง 3(2-2-2)
วันพฤหัสบดี เวลา 13:50 - 18:00 ห้อง : 105
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4125602 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3(2-2-0)
วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 12:00 ห้อง : 104
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4126302 สถิติขั้นสูงสำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-0)
วันจันทร์ เวลา 08:00 - 12:00 ห้อง : 104
ภาคเรียน : 3/60
วิชา : 1025305 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-0)
วันอังคาร เวลา 08:00 - 18:00 ห้อง : 104

TOP

CMS Research © 2018 Version. 20180906.2200: เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่องานวิจัยทางการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเพื่อแสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact : info.pblthailand@gmail.com


/home/www/.session